Roughage nutrition model

Modellen skal underveis i vekstsesongen gi støtte for valg av høstetid i to- og treslåttsystem i eng som brukes til fôrproduksjon. Den er utvikla på grunnlag av data fra timoteidominert eng, men kan også brukes på bestand dominert av fleirårig raigras. Les mer om modellen eller se video

Felt merket med * må fylles ut. Velg klimastasjon for årets klimadata, normaldata eller begge.

Klimadata: prognoser og værscenarier

Følgende klimadata fra Landbruksmeteorologisk tjeneste benyttes i modellen: middeltemperatur, nedbør og globalstråling. Dessuten beregnes potensiell fordamping ut fra eksisterende klimadata. Meteorologisk institutt leverer prognosedata for middeltemperatur og nedbør 9 døgn fram i tid, mens prognosedata for globalstråling kun leveres for 2 døgn fram i tid. Data for globalstråling og potensiell fordamping (som avhenger av globalstråling) er derfor estimert fra og med dagen etter i overmorgen og 9 døgn fram i tid. Ved å velge ulike værscenarier kan du se tenkt utvikling av avlingen ut over det som blir beregnet med værprognosedata fra Meteorologisk institutt

Use weather scenarios

Vanning

Kalibreringsmålinger

Ved å legge inn kalibreringsmålinger vil modellen justeres slik at prediksjonene blir mer presise. For å bestemme MSC, kan du bruke hjelpetabeller for timotei og raigras. Les mer om kalibrering

Dato
[åååå-mm-dd]
Høyde
(cm)
MSC FEm
(per kg TS)
NDF
(% av TS)
INDF
(% av TS)
Råprotein
(% av TS)

Tørkefartsmodellen