Roughage nutrition model

Felt merket med * må fylles ut. Velg klimastasjon for årets klimadata, normaldata eller begge.

Klimadata: prognoser og værscenarier

Følgende klimadata fra Landbruksmeteorologisk tjeneste benyttes i modellen: middeltemperatur, nedbør og globalstråling. Dessuten beregnes potensiell fordamping ut fra eksisterende klimadata. Meteorologisk institutt leverer prognosedata for middeltemperatur og nedbør 9 døgn fram i tid, mens prognosedata for globalstråling kun leveres for 2 døgn fram i tid. Data for globalstråling og potensiell fordamping (som avhenger av globalstråling) er derfor estimert fra og med dagen etter i overmorgen og 9 døgn fram i tid. Ved å velge ulike værscenarier kan du se tenkt utvikling av avlingen ut over det som blir beregnet med værprognosedata fra Meteorologisk institutt

Use weather scenarios

Vanning

Kalibreringsmålinger

Ved å legge inn kalibreringsmålinger vil modellen justeres slik at prediksjonene blir mer presise. For å bestemme MSC, kan du bruke hjelpetabeller for timotei og raigras. Les mer om kalibrering

Dato
[åååå-mm-dd]
Høyde
(cm)
MSC FEm
(per kg TS)
NDF
(% av TS)
INDF
(% av TS)
Råprotein
(% av TS)

Tørkefartsmodellen

Modellen beregner hvor raskt gras/kløver tørker på bakken ut fra avlingsstørrelse, kondisjonering (stengelbehandling), slåtte- og strengbredde og forventa vær i to døgn etter slått. Avling og tørrstoffinnhold ved start kommer opp automatisk ut fra valg som er gjort i grovfôrmodellen, men kan også velges og legges inn uavhengig av hva denne modellen estimerer. Les mer