Om VIPS

Varsling Innen Planteskadegjørere (VIPS) er en nettbasert varslings- og informasjonstjeneste utviklet for integrert bekjempelse av skadedyr og sjukdommer i jord- og hagebruksvekster. Tjenesten er åpen og tilgjengelig for alle, men retter seg spesielt mot bønder og rådgivere innen norsk landbruk. VIPS er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving (NLR), og har levert varsler om planteskadegjørere på Internett siden 2001.

 

I 2016 ble det lansert en ny utgave av VIPS for norske brukere. Brukergrensesnittet ble modernisert, og fungerer nå godt også på smarttelefoner og nettbrett. Data fra de fleste nett-tilknyttede værstasjoner, offentlig tilgjengelige værdata og værprognoser kan brukes til å teste, validere og formidle lokalt tilpassede varsler. Observasjoner av skadegjørere kan registreres på smarttelefon og rapporteres i nettbaserte kart. 

Daglig drift av VIPS finansieres av Kunnskapsutviklingsmidler fra LMD til NIBIO. Videreutvikling av tjenesten finansieres over Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (2010-2014), og Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2016-2020). Større forskningsoppgaver med relevans for VIPS løses i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt.  

Værdata og observasjoner inngår i meldingstjenester og modellberegninger i VIPS. Meldinger om observasjoner og varsler om risiko for angrep formidles på nettsidene www.vips-landbruk.no, via VIPS mobil, via SMS eller epost.

Varsling av planteskadegjørere er en viktig forutsetning for integrert plantevern (IPV). Varslene i VIPS er basert på værdata, observasjoner i felt, skadeterskler og skadegjørernes biologi. Mange modeller beregnes automatisk, basert på værdata, og varsler om fare for angrep vises med fargekoder i grønt, gult og rødt i kartet på forsida. Andre modeller krever mer data for hver beregning og forutsetter at brukerne selv går inn og aktiverer beregning av varselet. Ugras-siden i VIPS er et hjelpemiddel til å beregne behandlingsbehov (kjemisk middel og dose) mot ugras som finnes i den enkelte kornåker. 

Værdata og observasjoner inngår i meldingstjenester og modellberegninger i VIPS. Meldinger om observasjoner og varsler om risiko for angrep formidles på nettsidene www.vips-landbruk.no, via VIPS mobil, via SMS eller epost. 

Informasjonsbrosjyre om VIPS finner du her snart ... 

 

Værdata og observasjoner inngår i meldingstjenester og modellberegninger i VIPS. Meldinger om observasjoner og varsler om risiko for angrep formidles på nettsidene www.vips-landbruk.no, via VIPS mobil, via SMS eller epost.

  

Om oss

NIBIO og NLR samarbeider om drift og utvikling av VIPS som beslutningsstøtte for integrert plantevern i norsk landbruk. 

NIBIO har ansvar for prosjektledelse og prosjektstyring, utvikling og kvalitetskontroll av varslingsmodeller, både når det gjelder det agronomiske og det datatekniske. 

NLR har ansvar for ledelse av kulturgruppene, feltforsøk i forbindelse med validering av varslingsmodeller, fagmøter og markdager i rådgivingsenhetene, biologiske observasjoner og rapportering av skadegjørere i felt. 

 

VIPS organisasjon

Vi tar oss av daglig drift av VIPS  : (bak fra venstre) Håvard Eikemo(forsker, soppsjukdommer), Halvard Hole(rådgiver), Tor-Einar Skog(seniorrådgiver), Annette Folkedal Schjøll(forsker, skadedyr)

(foran fra venstre) Jan Netland(forsker, ugras) og Berit Nordskog(prosjektleder)

 

 

 

 

 

 


Kulturgrupper i VIPS: Faglig samarbeid og drift av faglige aktiviteter tilknyttet VIPS i Norge er organisert i tre kulturgrupper. Kulturgruppene skal bidra til at varsler og informasjon i VIPS inngår som relevant og oppdatert beslutningsstøtte for gjennomføring av integrert plantevern i norsk landbruk.

Medlemmer i VIPS kulturgrupper per 1.1.2017

 

VervKorn og oljeveksterFrukt og BærPotet og grønnsaker

<-->