Varsling av DON-risiko i havre - juni 2024

Kartet viser et antatt moderat til høyt smittepress av Fusarium-sopper som produserer mykotoksinet deoksynivalenol (DON) denne vekstsesongen. Det kan derfor være risiko for at havre som er dyrket i østlandsområdet kan ha et høyt nivå av DON. For å vurdere et eventuelt behov for fungicidbehandling mot Fusarium i kornets blomstringsperiode må dyrkerne i tillegg legge til grunn faktorer som forgrøde, jordarbeiding og havresort.

Symbolene i kartet viser antatt smittepress av sopper som produserer mykotoksinet deoksynivalenol (DON) og dermed antatt risiko for at havren dyrket i dette området i vekstsesongen 2024 kan ha et høyt innhold av DON. Se for øvrig informasjon om tolking av varselet i teksten. Kartet ble publisert 10. juni 2024. Varslene i kartet er basert på værdata fra 2023 og våren 2024.

DON

Enkelte år har det vært høy forekomst av deoksynivalenol (DON) i norskprodusert korn, og spesielt i havre. Dette mykotoksinet (soppgift) produseres av Fusarium graminearum og Fusarium culmorum - sopper som forårsaker kornsjukdommen "aksfusariose". Korn som har høyt innhold av DON kan være giftig for mennesker og dyr og derfor være uegnet til mat og fôr. Fra 2011 har det vært pristrekk i havre ved høyt innhold av DON

Varsling av DON-risiko

NIBIO har utviklet en matematisk modell for å kunne varsle om det er risiko for at havre som er dyrket innen et område kan ha et høyt innhold av DON. Varselet beregnes tre ganger i løpet av sesongen: før såing, før blomstring og ved høsting av kornet. Varselet er ment som et beslutningsstøtteverktøy for å vurdere eventuelle tiltak som kan gjennomføres i forkant eller i løpet av dyrkingssesongen for å redusere risikoen for DON i havre. Dette kan for eksempel være nedpløying av halmrester før såing eller sprøyting med fungicid i kornets blomstringsperiode. For å kunne vurdere et eventuelt behov for fungicidbehandling mot Fusarium i kornets blomstringsperiode bør dyrkerne i tillegg legge til grunn dyrkingsfaktorer som kan påvirke risikoen for utvikling av DON i havre, slik som sort, forgrøde og jordarbeiding. Nedenfor kan du lese mer om modellen og om faktorer som påvirker risiko for utvikling av Fusarium og mykotoksiner i korn.

Hvilke dyrkingsfaktorer påvirker risiko for DON?

Fusarium-sopper kan overleve vinteren i stubb og halmrester på åkeren. Derfor kan ensidig korndyrking kombinert med redusert jordarbeiding gi økt risiko for aksfusariose og utvikling av mykotoksiner i korn. Risikoen for angrep av Fusarium og utvikling av DON i korn øker særlig ved dyrking av kornsorter som er svært mottakelige for de soppene som produserer DON. Fuktige værforhold i kornplantenes blomstringsperiode og før innhøsting av kornet kan gi økt risiko for DON. Fungicidbehandling under blomstring av kornet (og med et preparat som inneholder protiokonazol) har vist seg i gjennomsnitt å redusere innhold av DON i korn med 50 %.

Informasjon om faktorer som påvirker risiko for utvikling av mykotoksiner i korn og ulike sorters resistens mot aksfusariose kan du finne her og video: https://www.youtube.com/watch?v=XdCJodd87Rw.

Modellbeskrivelse

NIBIO har utviklet en matematisk modell som kan brukes for å anslå risikoen (varsle) for at havre som dyrkes innen et område kan ha et høyt innhold av DON. Varselet er ment som et beslutningsstøtteverktøy ved vurdering av eventuelle tiltak som kan gjennomføres i forkant eller i løpet av dyrkingssesongen for å redusere risikoen for DON. Modellen er utviklet ved å sammenstille data over innhold av DON i havre som er levert på kornmottak over en 10-års periode (data fra Strand Unikorn og Fiskå mølle) med værdata for de områdene der havren er dyrket (LMT). Begningene gjøres på tre ulike tidspunkt i løpet av dyrkingssesongen (vår, sommer og høst) og baseres på årets og fjorårets værdata innhentet for hver enkelt værstasjon. Lokaliteter som har hatt værforhold tilsvarene de værforholdene som tidligere er observert i områder med lavt innhold av DON i høsta korn, markeres med grønt symbol i kartet. Gult symbol indikerer at værforholdene i disse områdene er i samsvar med værforhold som tidligere har vært observert i områder der inntil 20 % av havrepartiene har hatt et innhold av DON som overskrider 750 µg/kg (grenseverdien for DON i mathavre er 1750 µg/kg). Oransje symbol indikerer at værforholdene i disse områdene er i samsvar med værforhold som tidligere har vært observert i områder der flere enn 20 % av havrepartiene har hatt et innhold av DON som overskrider 750 µg/kg. Rødt symbol indikerer at værforholdene i disse områdene er i samsvar med værforhold som tidligere har vært observert i områder der flere enn 50 % av havrepartiene har hatt et innhold av DON som overskrider 750 µg/kg. Kart som viser antatt risiko for DON i havre for ulike lokaliteter inneværende år legges ut på VIPS i april, juni og august. Tidligere utgitte kart finner du her

Tolking av varsel

Dersom værstasjonen i nærheten av der du dyrker havre er merket med et grønt symbol betyr dette at det antas å være et lavt smittepress av sopper som produserer DON i dette området og at det derfor antas å være liten risiko for at havren dyrket i dette området har et innhold av DON som overskrider grenseverdien for DON i mathavre. Gult symbol indikerer at det antas å være et moderat smittepress av sopper som produsere DON i dette området, og videre at enkelte av havrepartiene som er dyrket i dette området derfor kan ha et innhold av DON som overskrider 750 µg/kg. Orange symbol indikerer at det antas å være et moderat til høyt smittepress i dette området. Rødt symbol viser at det antas å være et høyt smittepress av sopper som produsere DON i enkelte skifter innen dette området.

Da DON-varselet kun er basert på værdata innhentet i forkant av varselberegningen, er det viktig at dyrkerne i tillegg legger til grunn dyrkingsfaktorer som sort, forgrøde, jordarbeiding og værforhold (varsel) i kornets blomstringsperiode når behovet for en eventuell fungicidbehandling i havre skal vurderes. Det er spesielt åkere som har fuktig vær i kornets blomstringsperiode som vil være utsatt for Fusarium-infeksjon og utvikling av DON.

Tidspunkt for en eventuell behandling med fungicid kan beregnes ved bruk av Blomstringsmodellen i havre. I plantevernguiden finner du informasjon om hvilke fungicider som er godkjente i havre.

Kontaktpersoner Ingerd Skow Hofgaard

Mer informasjon

Plantevernleksikonet: Fusarium graminearum og Fusarium culmorum

Informasjon om faktorer som påvirker risiko for utvikling av mykotoksiner i korn og ulike sorters resistens mot aksfusariose kan du finne her og video: https://www.youtube.com/watch?v=XdCJodd87Rw. Blomstringsmodellen i havre kan, basert på sådato og værdata fra nærmeste målestasjon, beregne dato for blomstring av havre slik at tidspunkt for en eventuell behandling med fungicid kan planlegges.

I plantevernguiden finner du informasjon om hvilke fungicider som er godkjente i havre.