Tidligere varsler/kart

Modellen beregner smittepotensialet for Fusarium sopper som kan produsere DON. Beregningen er gjort i forkant av blomstringsperioden til havre. For å kunne vurdere et eventuelt behov for fungicidbehandling mot Fusarium i kornets blomstringsperiode må dyrkerne i tillegg legge til grunn faktorer som værforhold i blomstringsperioden, havresort, forgrøde og jordarbeiding.

Arkiverte kart

Varsler for beregning av DON-risiko i havre startet i 2023, og det ble da laget et risiko-kart for sesongen. I 2024 er varslingen endret til å oppdateres tre ganger gjennom sesongen, i april, juni og august.

Tidligere publiserte kart arkiveres på denne siden. 

2024 - april

 Kartet ble publisert i april 2024. Varslene i kartet er basert på værdata fra 2023.

2023

 

Symbolene i kartet viser antatt risiko for at havren dyrket i dette området i vekstsesongen 2023 kan ha et innhold av DON som overskrider grenseverdien for DON i mathavre. Se for øvrig informasjon om tolking av varselet i teksten.