Varsling av DON (mykotoksin) i havre 2023

Modellen beregner smittepotensialet for Fusarium sopper som kan produsere DON. Beregningen er gjort i forkant av blomstringsperioden til havre. For å kunne vurdere et eventuelt behov for fungicidbehandling mot Fusarium i kornets blomstringsperiode må dyrkerne i tillegg legge til grunn faktorer som værforhold i blomstringsperioden, havresort, forgrøde og jordarbeiding.

NIBIO har utviklet en matematisk modell for å kunne anslå om det er risiko for at havre som er dyrket innen et område kan få forhøyede nivåer av mykotoksinet deoksynivalenol (DON). Modellen er ment som et beslutningsstøtteverktøy for å vurdere eventuelt behov for fungicidbehandling. For de fleste av værstasjonene ble det beregnet en risiko for at inntil 20% av havrepartiene som leveres fra dette distriktet har høye nivå av DON i år (Se kartet nedenfor). NB! DON-varselet er kun basert på værdata i perioden frem mot blomstring av kornet. Det er spesielt åkere som har fuktig vær i kornets blomstringsperiode som vil være utsatt for Fusarium-infeksjon og utvikling av DON. For å kunne vurdere et eventuelt behov for fungicidbehandling mot Fusarium i kornets blomstringsperiode må dyrkerne i tillegg legge til grunn dyrkingsfaktorer som sort, forgrøde og jordarbeiding. Nedenfor kartet kan du lese mer om modellen og om faktorer som påvirker risiko for utvikling av mykotoksiner i korn.

 

Symbolene i kartet viser antatt risiko for at havren dyrket i dette området i vekstsesongen 2023 kan ha et innhold av DON som overskrider grenseverdien for DON i mathavre. Se for øvrig informasjon om tolking av varselet i teksten.

DON

Enkelte år har det vært høy forekomst av mykotoksinet deoxynivalenol (DON) i norskprodusert korn, og spesielt i havre. Dette mykotoksinet (soppgift) produseres av Fusarium graminearum og Fusarium culmorum - sopper som forårsaker kornsjukdommen "aksfusariose". Korn som har høyt innhold av DON kan være giftig for mennesker og dyr og derfor være uegnet til mat og fôr. Fra 2011 har det vært pristrekk i havre ved høyt innhold av DON

Hvilke dyrkingsfaktorer påvirker risiko for DON?

Fusarium-sopper kan overleve vinteren i stubb og halmrester på åkeren. Derfor kan ensidig korndyrking kombinert med redusert jordarbeiding gi økt risiko for aksfusariose og utvikling av mykotoksiner i korn. Risikoen for angrep av Fusarium og utvikling av DON i korn øker særlig ved dyrking av kornsorter som er svært mottakelige for de soppene som produserer DON. Fuktige værforhold i kornplantenes blomstringsperiode og før innhøsting av kornet kan gi økt risiko for DON. Fungicid-behandling under blomstring av kornet (og med et preparat som inneholder protiokonazol) har vist seg i gjennomsnitt å redusere innhold av DON i korn med 50%.

Informasjon om faktorer som påvirker risiko for utvikling av mykotoksiner i korn og ulike sorters resistens mot aksfusariose kan du finne her. og video: https://www.youtube.com/watch?v=XdCJodd87Rw.

Modellbeskrivelse

Vi har utviklet en matematisk modell som kan anslå risikoen for DON i havre i et område. Denne er ment som et beslutningsstøtteverktøy for å vurdere behov fungicidbehandling i kornets blomstringsperiode. Modellen er utviklet ved å sammenstille data over innhold av DON i havre som er levert på kornmottak over en 10-års periode (data fra Strand Unikorn og Fiskå mølle) med værdata for de områdene der havren er dyrket (LMT). Begningene gjøres i begynnelsen av juni og baseres på årets og fjorårets værdata innhentet for hver enkelt værstasjon. Kart som viser antatt risiko for DON i havre for ulike lokaliteter inneværende år legges ut på VIPS i begynnelsen av juni.

Tolking av varsel

Dersom værstasjonen i nærheten av der du dyrker havre er merket med grønt symbol betyr dette at det antas å være lav risiko for at havren dyrket i dette området skal ha et innhold av DON som overskrider grenseverdien for DON i mathavre. Gult symbol viser at det kan være risiko for at enkelte av havrepartiene som er dyrket i dette området kan ha et innhold av DON som overskrider grenseverdien for DON i mathavre. Rødt symbol viser at det antas at flere enn 20% av havrepartiene som er dyrket i dette området kan ha et innhold av DON som overskrider grenseverdien for DON i mathavre.

Da DON-varselet kun er basert på værdata i perioden frem mot blomstring av kornet, er det viktig at dyrkerne i tillegg legger til grunn dyrkingsfaktorer som sort, forgrøde, jordarbeiding og værforhold (varsel) i kornets blomstringsperiode når behovet for en eventuell fungicidbehandling i havre skal vurderes.

Tidspunkt for en eventuell behandling med fungicid kan beregnes ved bruk av Blomstringsmodellen i havre. Denne modellen kan, basert på sådato og værdata fra nærmeste målestasjon, beregne dato for blomstring av havre og dermed tidspunkt for en eventuell behandling med fungicid. I plantevernguiden finner du informasjon om hvilke fungicider som er godkjente i havre.

Kontaktpersoner

Ingerd Skow Hofgaard

Mer informasjon

Plantevernleksikonet: Fusarium graminearum og Fusarium culmorum

Informasjon om faktorer som påvirker risiko for utvikling av mykotoksiner i korn og ulike sorters resistens mot aksfusariose kan du finne her. og video: https://www.youtube.com/watch?v=XdCJodd87Rw.

Blomstringsmodellen i havre kan, basert på sådato og værdata fra nærmeste målestasjon, beregne dato for blomstring av havre slik at tidspunkt for en eventuell behandling med fungicid kan planlegges.

I plantevernguiden finner du informasjon om hvilke fungicider som er godkjente i havre.