Selleribladflekkmodell

Selleribladflekk i stangselleri (Foto: E. Fløistad, NIBIO)

Modellbeskrivelse

Modellen er basert på en enkel beregning av når værforholdene er fuktige nok til at soppen kan forårsake infeksjon i mottakelige vertplanter.

Varsler om infeksjonsfare gis når det er registrert minimum 12 timer sammenhengende bladfuktighet. Fuktighetsperiodene beregnes fra registrert bladfuktighet 30 cm over bakken. Ved målestasjoner som ikke har sensor på bakkenivå brukes bladfuktighet målt ved 2 m.

Modellen er utviklet i USA og publisert av Lacy (1994). 

Det antas at varslingsmodellen også vil være gyldig for persillebladflekk (Septoria petroselini).

Tolking av varsel

Dersom smitte er til stede kan det forventes å finne angrep 7-14 dager etter varsel om infeksjonsfare (gult eller rødt varsel). Det anbefales å intensivere feltinspeksjoner i etterkant av perioder med varsler.

  • Grønne bokser betyr at det ikke er fare for infeksjon
  • Gule bokser betyr at værforhold tilsier fare for infeksjon. Ingen registrerte angrep.
  • Røde bokser betyr fare for infeksjon. Angrep av selleribladflekk er observert i område/region med tilknytning til gjeldende værstasjon. Observasjoner og registrering av selleribladflekk utføres i samarbeid med rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving.

Den grafiske presentasjonen viser blå søyler for perioder med minst 12 timer sammenhengende luftfuktighet. Svart søyle viser dato for observasjon av selleribladflekk.

Varslingssesong – oppstart og avslutning av varsel

Varsler startes ca 1. juni og avsluttes 30. september.

Varsler beregnes ved værstasjoner i regioner med kommersiell produksjon av selleri.

Utprøving og validering av modellen

Nasjonalt

Det arbeides med å validere denne varslingsmodellen under norske forhold. Det anbefales foreløpig å bruke modellen som hjelpemiddel for når en bør intensivere feltinspeksjoner.

Detaljerte studier av værforhold, sporedanning og smitteforhold gjennomføres i feltforsøk på Ås i perioden 2012-2016. Resultater så langt viser at modellen treffer bra, men at det kan være behov for enkelte justeringer, spesielt i sammenheng med nedbørsperioder (Nordskog og Le, 2014). Eventuelle tilpasninger av modellen gjøres etter at valideringsforsøkene er avsluttet.

Internasjonalt

Modellen er utviklet i Michigan, USA og publisert av Lacy (1994)

Referanser

Lacy, M.L. 1994. Influence of wetness periods on infection of celery by Septoria apiicola and use in timing sprays for control. Plant Disease 78, 975-979.

Nordskog, B. og Le, V.H. 2015. Varsling av selleribladflekk. Gartneryrket nr 6, s14-15.

Mer om selleribladflekk og persillebladflekk finner du i Plantevernleksikonet

 

Grafen viser blå søyler for perioder med minst 12 timer sammenhengende luftfuktighet. Svart søyle viser dato for observasjon av selleribladflekk.


Grønn, gul, rød bakgrunnsfarge samsvarer med daglig varselstatus i kartet på forsida og i tabellen under.  • Grønn boks: ingen fare for infeksjon

  • Gul boks: værforhold tilsier at det er fare for infeksjon, ingen registrerte angrep.

  • Rød boks: fare for infeksjon. Angrep av selleribladflekk er observert i område/region med tilknytning til gjeldende værstasjon.

TODO

Dette er teknisk informasjon for modellutviklere og programmerere

{
	"loginInfo":{
		"username":"example",
		"password":"example"
	},
	"modelId":"SEPAPIICOL",
	"configParameters":{
		"timeZone":"Europe/Oslo",
		"startDateGrowth":"2012-03-25",
		"endDateCalculation":"2012-03-25",
		"pestObservations":[
			{				"timeOfObservation":"2016-04-20T00:00:00+02:00",				"observationData":{}			"}		],
		"observations":[
		{
				"timeMeasured": "2016-06-20T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"BT",
				"logIntervalId":1,
				"value":48
		}
		]
	}
}