Gulrotflue observasjonsmodell

Foto: NIBIO Plantehelse

Modellbeskrivelse

Varslingsmodellen er basert på ukentlige observasjoner av voksne gulrotfluer fanget på gule limfeller. Modellen er en ren observasjonsbasert modell og det inngår ingen værdata eller værprognoser. Limfeller plassert i kanten av åkeren og inni åkeren blir undersøkt for fangst av gulrotflue ukentlig gjennom sesongen. Antall voksne gulrotfluer registreres i VIPS og benyttes i varslingsmodellen. Observasjonene blir sammenlignet med skadeterskler og varsel blir beregnet. Ved overgang fra bruk av fosformidler, som virket godt mot larver, til pyretroider, som ikke har effekt på jordlevende larver, i kjemisk bekjempelse av gulrotfluer, ble det i 2005 og 2006 gjennomført forsøk for tilpasning av de gamle skadetersklene. Både norske og utenlandske erfaringer tilsa at første behandling mot gulrotflue burde utføres så snart som mulig etter observasjon av første flue. Skadeterskelen som benyttes i VIPS er dermed satt til funn av 1 flue.

Tolkning av varsel

Grønne bokser betyr at skadeterskelen ikke er nådd og at det ikke er behov for å sette i verk bekjempelsestiltak.

Gule bokser betyr at det er funnet gulrotfluer på feller i kant av åkeren og at det kan være behov for å sette i verk bekjempelsestiltak. Sjekk egen åker og vurder igangsetting av bekjempelsestiltak.

Røde bokser betyr at det er funnet gulrotfluer på feller inni åkeren. Sjekk egen åker og vurder igangsetting av bekjempelsestiltak.

Skadeterskelen for første funn på limfeller er 1 flue. Angrep vil være forskjellig fra felt til felt og derfor anbefaler vi observasjoner i egen åker i tillegg. Det bør iverksettes tiltak så snart som mulig etter første funn i egen åker (forutsatt tørre planter, oppholdsvær og at gulrotplantene har fått sine første varige blad). Vurder ut fra erfaringer og størrelse og form på åkeren om hele arealet eller bare kantradene skal behandles.

Varslingssesong - oppstart og avslutning av varsel

Starttidspunkt: Registrering av gulrotfluer på limfeller i kant og inni åkeren starter som regel i mai. Starttidspunkt er avhengig av temperaturforholdene og såtidspunkt i det enkelte distrikt.

Sluttidspunkt: Registreringene pågår fram til vekstsesongens slutt.

Utprøving og validering av modellen

Nasjonalt

Skadetersklene som er basis for modellen benyttes i praksis i norsk gulrotdyrking. Ved overgang fra bruk av fosformidler (som virket godt mot larver), til pyretroider (som ikke har effekt på jordlevende larver) i kjemisk bekjempelse av gulrotfluer, ble det i 2005 og 2006 gjennomført forsøk for tilpasning av de gamle skadetersklene. Både norske og utenlandske erfaringer tilsa at første behandling mot gulrotflue burde utføres så snart som mulig etter observasjon av første flue.

Internasjonalt

Det er en generell oppfatning at med de kjemiske preparater som er tilgjengelig i dag, er det nødvendig sprøyte ved første funn av gulrotflue på limfeller. Skadeterskelen er som regel 1 flue/felle/uke eller 0,2 fluer/felle/dag. I mange land benyttes det døgngradsmodeller i tillegg til observasjoner av sverming ved hjelp av gule limfeller.

Referanser

Kontaktpersoner:

Annette F. Schjøll annette.folkedal.schjoll@nibio.no
Tor J. Johansen tor.johansen@nibio.no

Les mer i Plantevernleksikonet 

Skadeterskelen for første funn på limfeller er 1 flue. Angrep vil være forskjellig fra felt til felt og derfor anbefaler vi observasjoner i egen åker i tillegg. Det bør iverksettes tiltak så snart som mulig etter første funn i egen åker (forutsatt tørre planter, oppholdsvær og at gulrotplantene har fått sine første varige blad). Vurder ut fra erfaringer og størrelse og form på åkeren om hele arealet eller bare kantradene skal behandles.


Forklaring til grafen


Den grafiske presentasjonen viser antall gulrotfluer funnet på felle plassert i kanten (Fellefangst, kant) av åkeren og på felle plassert inni åkeren (Fellefangst, inni) som vertikale stolper i grafen. Skadeterskelen er 1 flue på fella og vises som en horisontal linje i grafen. Når den vertikale stolpen for fangst av gulrotflue på limfelle krysser linjen for skadeterskelen, endres varsel fra grønt til gult dersom funnet er gjort på felle plassert i kanten av åkeren og til rødt dersom funnet er gjort på felle plassert inni åkeren.


Forklaring til tabellen


Grønne bokser betyr at skadeterskelen ikke er nådd og at det ikke er behov for å sette i verk bekjempelsestiltak.


Gule bokser betyr at det er funnet gulrotfluer på feller i kant av åkeren og at det kan være behov for å sette i verk bekjempelsestiltak. Sjekk egen åker og vurder igangsetting av bekjempelsestiltak.


Røde bokser betyr at det er funnet gulrotfluer på feller inni åkeren. Sjekk egen åker og vurder igangsetting av bekjempelsestiltak.

TODO

Dette er teknisk informasjon for modellutviklere og programmerere

{
	"loginInfo":{
		"username":"example",
		"password":"example"
	},
	"modelId":"PSILAROBSE",
	"configParameters":{
		"timeZone":"Europe/Oslo",
		"startDateCalculation":"2012-03-25",
		"endDateCalculation":"2012-03-25",
		"pestObservations":[
			{				"timeOfObservation":"2016-04-20T00:00:00+02:00",				"observationData":{					"trapCountCropEdge":3,					"trapCountCropInside":2				}			"},			{				"timeOfObservation":"2016-04-25T00:00:00+02:00",				"observationData":{					"trapCountCropEdge":0,					"trapCountCropInside":0				}			"}		]
	}
}