Negativprognosemodell

Fra en bestemt startdato (50% oppspiring av potetene) akkumuleres daglige risikoverdier basert på værdata (temperatur, relativ luftfuktighet og nedbør). Risikoverdien er en sum av værets innvirkning på tørråtesoppens spiring/infeksjon, sporulering og mycelvekst. Det korrigeres for tørkehemming av disse prosessene. Etter at den akkumulerte risikoverdien har nådd en viss grense (150) er det fare for primærangrep dersom man får en dag høy risiko. Modellen vil være et supplement til kriteriet "radlukking" for bestemmelse av første sprøyttidspunkt.

Tolking av varsel

Første sprøyting

Det er normalt ikke nødvendig med tørråtesprøyting før radlukking. Ved langvarig tørråtevær kan det i områder med tidligpotetdyrking og/eller i år med mye primærsmitte være nødvendig å behandle før dette tidspunkt. Dersom de akkumulerte risikoverdiene i negativprognosemodellen når 150 tidligere, bør en starte sprøytingen ved første varsel etter "Nærstadmodellen" etter dette tidspunktet.

I år med lange perioder med våt jord i juni har det vært funn av tørråte tidligere enn det Negativprognosemodellen tilsier. Sammenhold av tidspunktet for tidlige tørråtefunn i Norge de ti siste årene (2003-2012), og tørråterisikoen målt med Nærstad modellen, viser at det ikke har blitt funnet tørråte (i felt uten dekking) før det har vært minst to perioder med høy tørråterisiko (dager med flere timer med tørråterisiko over 10) i kombinasjon med våt jord (to uker med vannmetning). Basert på dette blir tilrådningen nå å begynne tørråtesprøytingen i felter med våt jord dagen før den andre perioden med høye tørråterisikoverdier fra Nærstad modellen etter spiring.

Varslingssesong – oppstart og avslutning av varsel

Starttidspunkt: 15/5
Sluttidspunkt: 15/9

Utprøving og validering av modellen

Denne modellen er utprøvd i flere land og er basis for varslingssystemer mot tørråte i blant annet USA (NegFry).

Referanser

Ullrich J. & H. Schrödter 1966. Das Problem der Vorhersage des Auftretens der Kartoffel krautfäule (Phytophthora infestans) und die Möglichkeit seiner Lösung durch eine “Negativprognose”. Nachrichtenblatt Deutsch. Pflanzenschutzdienst (Braunschweig) 18, 33-40

Kontaktperson: Håvard Eikemo

Lenke til mer informasjon: http://leksikon.nibio.no/vieworganism.php?organismId=1_281&showMacroOrganisms=false

Når akkumulert risiko < 150 settes varselsymbolet til grønt Når akkumulert risiko er over 150 settes varselsymbolet til gult hvis daglig risikoverdi er under 7 og rødt når den er over 7

Ved varsel om fare for tørråteinfeksjoner, bør sprøyting vurderes ut fra den aktuelle sortens mottakelighet, middelvalg og tidspunkt for forrige behandling. Det er størst fare for infeksjon når det varsles to eller flere dager etter hverandre, og når tørråte er observert i området

Tørråtemidlene har best effekt hvis de brukes forebyggende. Infeksjon skjer normalt i morgentimene. Det betyr at det bør sprøytes i dag hvis det er varslet fare for tørråteinfeksjon i morgen, når potetene har liten beskyttelse igjen etter siste sprøyting. Sprøyting gir beskyttelse i 7 til 14 dager avhengig av middel og dose og vekstforhold. Det er bare under ekstreme forhold med kraftig risvekst og høy tørråterisiko hver dag eller bruk av lave doser (10 - 50% av normal dose), det er behov for å sprøyte oftere enn hver 7. dag.

TODO

Dette er teknisk informasjon for modellutviklere og programmerere

{
	"loginInfo":{
		"username":"example",
		"password":"example"
	},
	"modelId":"NEGPROGMOD",
	"configParameters":{
		"observations":[
		{
				"timeMeasured": "2012-08-20T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"TM",
				"logIntervalId":1,
				"value":13.77
		},
		{
				"timeMeasured": "2012-08-20T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"RR",
				"logIntervalId":1,
				"value":0
		},
		{
				"timeMeasured": "2012-08-20T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"UM",
				"logIntervalId":1,
				"value":60
		}
		]
	}
}