Kålflymodell

Foto: E. Fløistad

Modellbeskrivelse

Varslingsmodellen for kålfly er en egenutviklet modell, utviklet av Dr. Nina Svae Johansen, som er basert på nedre temperaturgrense for utvikling og varmesumkrav for de ulike utviklingsstadiene hos kålfly (Johansen, 1996). Varmesummodellen regner ut prognoser for kålflyets utvikling gjennom sommeren, gir varsel om tidspunkt for når egg og små larver av kålfly kan registreres i åkeren og om riktig sprøytetidspunkt (Johansen, 1997).

Tabell 1: Kålflyets utviklingsstadier, krav til basistemperatur og døgngrader for utvikling

Utviklingsperiode

Basistemperatur

Krav døgngrader

Sum døgngrader totalt
(med ulike basistemp.)

Varselstatus

1. Utvikling av overvintrende pupper fram til sverming

Pupper: 7,5 °C (TMJ10)

129

129

SUMDG < 158

2. Begynnende sverming til begynnende egglegging

Egglegging: 5,0 °C (TM)

56

129+56=158

SUMDG ≥158<326

3. Begynnende egglegging til første larver i stadium 2

Egg: 8,6 °C (TM)

L1: 7,7 °C (TM)

Egg: 75

L1: 66

129+56+75+66=326

SUMDG ≥326<428

4. Første larver i stadium 2 til første larver i stadium 4

L2: 6,9 °C (TM)

L3: 6,3 °C (TM)

L2: 49

L3: 53

129+56+75+66+49+53=428

SUMDG ≥428<557

5. Første larver i stadium 4 til første larver i stadium 6

L4: 4,3 °C (TM)

L5: 6,0 °C (TM)

L4: 67

L5: 62

129+56+75+66+49+53+67+62=557

SUMDG ≥557


Det benyttes historiske værdata og værprognoser (2-døgnsprognose, dvs. prognose for dagen i dag og en dag frem) i modellen.

Målte parametere som inngår i modellen er standard lufttemperatur (TM) og jordtemperatur i 10 cm dybde (TMJ 10), timesverdier. Beregnede verdier som inngår i modellen er døgnmiddel, daglig varmesum og akkumulert varmesum.


Tolking av varsel

Merk at modellen er en ren temperaturstyrt modell som ikke tar hensyn til reelt angrep. Det er derfor viktig å gjøre undersøkelser i egen åker i tillegg.

Grønne bokser betyr at det ikke er fare for angrep. Grønne bokser presenteres i perioden før betingelsene for sverming er oppfylt (SUMDG < 158).

Gule bokser (før røde bokser presenteres) varsler begynnende egglegging og rett tidspunkt for eggregistrering (http://www.vips-landbruk.no/media/attachments/information/Kaalfly_eggregistrering.pdf) i egen åker. Gule bokser presenteres første gang når SUMDG = 158. Gule bokser presenteres også senere i sesongen, etter rødt varsel, og angir da at det beste sprøytetidspunktet (dvs når larvene er små) er passert. Larvene begynner å bli så store at kjemisk bekjempelse er vanskelig (larvene har begynt å bli lyssky og gnage seg inn i hodet på plantene).

Røde bokser varsler rett tidspunkt for sprøyting (dersom det er påvist behov i egen åker ved eggregistrering). De fleste larvene er på dette tidspunktet små og lever fritt eksponert på de ytre bladene.

Grå bokser angir at varsel er avsluttet. Larvene er så store at kjemisk bekjempelse er svært vanskelig eller ikke lenger aktuelt. Larvene er lyssky og har gnaget seg inn i hodene.

Forklaring til grafen

Den grafiske presentasjonen viser en samlet utvikling av akkumulerte døgngrader, med de ulike basistemperaturene knyttet til det enkelte utviklingsstadium, relatert til terskelverdiene for hhv. start av sverming, begynnende egglegging, optimalt behandlingstidspunkt og sent behandlingstidspunkt (når det fortsatt kan være noen små larver, men de fleste begynner å bli store).

Grafen viser rette horisontale linjer for terskelverdiene for start av sverming, begynnende egglegging, optimalt behandlingstidspunkt og sent behandlingstidspunkt. Bakgrunnsfargen i grafen angir når det er grønt, gult og rødt varsel og når varsel er avsluttet for sesongen (grå bakgrunnsfarge). Når linjen «Akkumulerte døgngrader med varierende basistemperatur» krysser en av de horisontale terskellinjene, endrer varslet seg.

Den loddrette, stiplete linjen angir dagens dato.


Varslingssesong – oppstart og avslutning av varsel

Starttidspunkt

Varslingsmodellen settes i gang 1. mai, med temperaturdata tilbake i tid.

Slutttidspunkt

Varslingsmodellen avsluttes (går over til grått) når sum døgngrader = 557, da er det ikke lenger aktuelt med kjemisk bekjempelse pga at larvene er for store, er lyssky og har gnaget seg inn i hodene.

Utprøving og validering av modellen

Nasjonalt

Modellen ble tidligere brukt i daværende Plantevernets telefoniske varslingstjeneste (NORPRE) i 1993-1999. Modellen ble tatt i bruk i VIPS da VIPS første gang ble lansert i 2001.

Modellen har vært forsøkt validert i Norge, men de gangene det er gjort en innsats på dette området har det ikke vært angrep av kålfly.

Internasjonalt

Foreløpig ingen informasjon.Referanser

Referanser

Johansen, N. (1996). Prediction of field occurence of the cabbage moth, Mamestra brassicae (Lepidoptera: Noctuidae): Pheromon traps and day-degree. Norwegian Journal of Agricultural Sciences, 10: 541-554.

Johansen, N. (1997). Influence of temperature on development, fecundity and survival of the cabbage moth Mamestra brassicae (L.) (Lep., Noctuidae) in relation to the improvement of forecasting and control methods. Journal of Applied Entomology, 121: 81-88. doi:10.1111/j.1439-0418.1997.tb01375.x

Johansen, N.S. 1994. Varsling av kålfly (Mamestra brassicae L.). Gartneryrket 84, 20-21.

Kontaktpersoner: Annette F. Schjøll

Lenker til mer informasjon

Mer om kålfly (Mamestra brassicae) finner du i Plantevernleksikonet
http://leksikon.nibio.no/vieworganism.php?organismId=1_49

Informasjon om eggregistrering i egen åker
http://www.vips-landbruk.no/media/attachments/information/Kaalfly_eggregistrering.pdf

Merk at modellen er en ren temperaturstyrt modell som ikke tar hensyn til reelt angrep. Det er derfor viktig å gjøre undersøkelser i egen åker i tillegg.


Forklaring til grafen


Den grafiske presentasjonen viser en samlet utvikling av akkumulerte døgngrader, med de ulike basistemperaturene knyttet til det enkelte utviklingsstadium, relatert til terskelverdiene for hhv. start av sverming, begynnende egglegging, optimalt behandlingstidspunkt og sent behandlingstidspunkt (når det fortsatt kan være noen små larver, men de fleste begynner å bli store).


Grafen viser rette horisontale linjer for terskelverdiene for start av sverming, begynnende egglegging, optimalt behandlingstidspunkt og sent behandlingstidspunkt. Bakgrunnsfargen i grafen angir når det er grønt, gult og rødt varsel og når varsel er avsluttet for sesongen (grå bakgrunnsfarge). Når linjen «Akkumulerte døgngrader med varierende basistemperatur» krysser en av de horisontale terskellinjene, endrer varslet seg.


Den loddrette, stiplete linjen angir dagens dato.


Forklaring til tabellen


Når varselstatus er grønn er det ikke fare for angrep


Når varselstatus er gul (før røde bokser presenteres) varsles det begynnende egglegging og rett tidspunkt for eggregistrering (http://www.vips-landbruk.no/media/attachments/information/Kaalfly_eggregistrering.pdf) i egen åker. Gule bokser presenteres første gang når SUMDG = 158. Gul varselstatus presenteres også senere i sesongen, etter rødt varsel, og angir da at det beste sprøytetidspunktet (dvs når larvene er små) er passert. Larvene begynner å bli så store at kjemisk bekjempelse er vanskelig (larvene har begynt å bli lyssky og gnage seg inn i hodet på plantene).


Når varselstatus er rød varsles det rett tidspunkt for sprøyting (dersom det er påvist behov i egen åker ved eggregistrering). De fleste larvene er på dette tidspunktet små og lever fritt eksponert på de ytre bladene.


Når varselstatus er grå har larvene blitt så store at kjemisk bekjempelse er svært vanskelig eller ikke lenger aktuelt.


 

TODO

Dette er teknisk informasjon for modellutviklere og programmerere

{
	"loginInfo":{
		"username":"example",
		"password":"example"
	},
	"modelId":"MAMESTRABR",
	"configParameters":{
		"observations":[
		{
				"timeMeasured": "2015-01-01T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"TM",
				"logIntervalId":2,
				"value":1.1
		},
		{
				"timeMeasured": "2015-01-01T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"TJM10",
				"logIntervalId":2,
				"value":0.9
		}
		]
	}
}