Håret engtege-modell

Foto: E. Fløistad

Modellbeskrivelse

Varslingsmodellen «Håret engtege –innflyving i grønnsakkulturer» er en egenutviklet modell basert på temperaturkrav til aktivitet (ikke publisert). Den ble utviklet av Tor J. Johansen i 2004-2005 etter flere års studier i nordnorske gulrotfelt av sammenheng mellom maksimumstemperaturer og opptreden i åkeren, samt undersøkelser av flyveaktivitet i Sør-Norge i perioden 2005-2007. I 2008 ble varslingsmodellen implementert i VIPS og tatt i bruk for første gang.

Varslet er rådgivende og angir når det er stor risiko for innflyging i åkrene og fare eller ikke fare for angrep på plantene ut fra rådende temperaturforhold. Det må tas hensyn til lokale temperaturer dersom målestasjonen er langt unna. Reelt angrep avhenger også av egenskaper hos plantebestandet og utviklingsstadiet til plantene. I tillegg vil størrelsen på tegepopulasjonen (angrepstrykket) variere fra år til år, blant annet ut fra varierende overvintringsforhold.

Varslingsmodellen settes i gang 1. april, med temperaturdata tilbake i tid. Modellen bruker maksimumstemperatur i døgnet (TXD) ved beregning av risiko for angrep. Det brukes både historiske data og prognoser (2 døgnsprognose, dvs. prognose for dagen i dag og 1 dag frem).

Tolking av varsel

Grønne bokser betyr at det ikke er fare for angrep. Grønne bokser presenteres i perioden før innflygingsbetingelsene er oppfylt (makstemperatur under 15 °C), og dersom temperaturen faller under 10 °C etter at det har vært presentert gule eller røde varsler.

Gule bokser angir behov for å være på vakt, og betyr at tegene er kommet fram fra overvintringsstedene og er klare til innflyging, eller at de er lite aktive i feltet pga. lave temperaturer. Gule bokser presenteres første gang når maksimumstemperaturen har nådd minst 15 °C i tre dager (trenger ikke være sammenhengende). Deretter på dager med maksimumstemperatur mellom 10 og 15 °C.

Røde bokser betyr at det er stor fare for angrep i feltet. Varslet gis første gang når maksimumstemperaturen har vært over eller lik 15 °C i fire dager (trenger ikke være sammenhengende). Varslet fortsetter så lenge maksimumstemperaturen holder seg på samme nivå. Første dag med maksimumstemperatur under 15 °C, går varslet over til gult igjen. Deretter blir det rødt varsel hver dag med temperaturer større eller lik 15 °C. Rød boks angir nå at tegene allerede har hatt betingelser for innflyging i feltene, og forventes å ha stor aktivitet i feltene på dager med temperaturer lik eller større enn 15 °C.

Angrep forutsetter etablert plantebestand (utplantet, eller sådde kulturer etter at varige blad er utviklet) og at tegene er til stede. Det er ikke alltid behov for å utføre bekjempelse. En eventuell kjemisk bekjempelse må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Er du i tvil om tegene utgjør en fare for din åker, kan du kontakte din lokale rådgiver.

Grå bokser angis etter sluttdato for varslet ved den enkelte stasjon. Sluttdato er satt til 15/6 for stasjoner sør for Saltfjellet og 1/7 for stasjoner nord for Saltfjellet. Etter disse datoene vil det normalt være liten fare for angrep av håret engtege i grønnsakskulturer.

Varslingssesong – oppstart og avslutning av varsel

Starttidspunkt

Varsel presenteres fra 1/4 med data tilbake i tid

Sluttidspunkt

Sluttdato er satt til 15/6 for stasjoner sør for Saltfjellet og 1/7 for stasjoner nord for Saltfjellet.

Utprøving og validering av modellen

Nasjonalt

Modellen ble tatt i bruk i VIPS i 2008. Modellen er validert over flere år (2008-2013) ved å registrere tegeaktivitet med bruk av feromonfeller og/eller kollisjonsfeller. Validering med bruk av temperaturlogger plassert i 2m høyde med tak over (simulering av en værstasjon) i felt viser at modellen treffer ganske godt med funn av teger i feller i samme felt. Avstand fra felt til nærmeste værstasjon vil påvirke hvor treffsikker modellen er. Jo lenger avstand og jo større endring av lokalklima i forhold til nærmeste værstasjon, jo mer usikker vil varsel være.

Internasjonalt

Foreløpig ingen informasjon

Referanser

Foreløpig ingen publikasjoner

Kontaktpersoner

Tor J. Johansen og Annette F. Schjøll

Lenker til mer informasjon

Mer om Håret engtege finner du i Plantevernleksikonet 

Forklaring til grafen


Angrep forutsetter etablert plantebestand (utplantet, eller sådde kulturer etter at varige blad er utviklet) og at tegene er til stede. Det er ikke alltid behov for å utføre bekjempelse. En eventuell kjemisk bekjempelse må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Er du i tvil om tegene utgjør en fare for din åker, kan du kontakte din lokale rådgiver.


Den grafiske presentasjonen viser utviklingen av maksimumstemperaturen relatert til terskelverdiene (15 °C og 10 °C) og antall dager ≥ 15 °C som ligger til grunn for de grønne, gule og røde varslene. Grafen viser rette horisontale linjer for terskelverdiene; «Øvre terskelverdi for temperatur» (= 15 °C) og «Nedre terskelverdi for temperatur» (= 10 °C). Linjen «Dager over terskeltemperaturen» viser en akkumulering av antall dager over ≥ 15 °C. Linjen «Maksimumstemperatur, døgnverdi» viser døgnverdien for maksimumstemperatur det enkelte døgn. Bakgrunnsfargen i grafen angir når det er grønt, gult og rødt varsel.


Forklaring til tabellen


Når varselstatus er grønn er det ikke fare for angrep


Når varselstatus er gul er det behov for å være på vakt. Gult varsel angir at tegene er kommet fram fra overvintringsstedene og er klare til innflyging, eller at de er lite aktive i feltet pga. lave temperaturer (etter innflyving).


Når varselstatus er rød er det stor fare for angrep i feltet. Rødt varsel angir at tegene allerede har hatt betingelser for innflyging i feltene, og forventes å ha stor aktivitet i feltene på dager med temperaturer ≥ 15 °C.


Angrep forutsetter etablert plantebestand (utplantet, eller sådde kulturer etter at varige blad er utviklet).


Grå bokser angis etter sluttdato for varslet ved den enkelte stasjon. Sluttdato er satt til 15/6 for stasjoner sør for Saltfjellet og 1/7 for stasjoner nord for Saltfjellet. Etter disse datoene vil det normalt være liten fare for angrep av håret engtege i grønnsakskulturer.

TODO

Dette er teknisk informasjon for modellutviklere og programmerere

{
	"loginInfo":{
		"username":"example",
		"password":"example"
	},
	"modelId":"LYGUSRUGUL",
	"configParameters":{
		"observations":[
		{
				"timeMeasured": "2015-01-01T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"TX",
				"logIntervalId":2,
				"value":1.1
		}
		]
	}
}