Liten og stor kålflue - observasjonsmodell i nyplantede felt

Modellbeskrivelse

Varslingsmodellen er basert på ukentlige observasjoner av egglegging hos kålflue (Bligaard, Meadow, R. , Nielsen, O., & Percy-Smith, A., 1999). Modellen er en ren observasjonsbasert modell og det inngår ingen værdata eller værprognoser. I modellen skilles det ikke mellom stor kålflue og liten kålflue. Observasjonene består av innsamling av sand fra basis av 10 planter og utvasking av egg ved oppflyting i vann. Tallene registreres i VIPS og gjennomsnittlig antall egg per plante regnes ut. Observasjonene blir sammenlignet med skadeterskler (Bligaard J. , 1999) og varsel blir beregnet.

Skadetersklene er relatert til plantens utviklingsstadium og angir hvor mange egg av kålflue planten kan tåle før det gir redusert vekst og avling. I VIPS presenteres det to varslingsmodeller basert på skadeterskel; en for nyplantet kål og en for kål eldre enn 4 uker. Modellen kan også settes opp som privat varsel for egen åker og da vil modellen variere mellom de to ulike skadetersklene basert på kålvekstens alder (med plantetid som utgangspunkt).

Varslingsmodellen gjelder kun for hodekål, blomkål og brokkoli. Skadeterskelen for kål, blomkål og brokkoli de første 4 ukene etter planting er 14 egg per plante per uke. Etter 4 uker endrer skadeterskelen seg til 40 egg per plante per uke. Skadeterskler er ikke utviklet for andre kålvekster.

Modellen er tilrettelagt for VIPS av Dr. Richard Meadow.

Tolking av varsel

Grønne bokser betyr at skadeterskelen for nyplantet kål (14 egg/plante) ikke er nådd og at det ikke er behov for å sette i verk bekjempelsestiltak.

Røde bokser betyr at skadeterskelen nyplantet kål (14 egg/plante) er overskredet og at det kan være behov for å sette i verk bekjempelsestiltak. Sjekk egen åker og vurder igangsetting av bekjempelsestiltak.

Det produseres ingen gule varselbokser for denne modellen. Varsel går direkte fra grønt til rødt når skadeterskelen overskrides.

Blå bokser betyr at det mangler gyldig observasjon av kålflueegg. En observasjon er gyldig i 8 dager. Dersom det går mer enn 8 dager før ny observasjon blir lagt inn i systemet, vil modellen gi blått varsel.

Skadetersklene er relatert til plantens utviklingsstadium og angir hvor mange egg av kålflue planten kan tåle før det gir redusert vekst og avling. Vurder ut fra alder på dine planter om du skal følge varslet for nyplantet kål eller varslet for kål eldre enn 4 uker.

Angrepet vil variere fra felt til felt og derfor anbefaler vi observasjoner i egen åker i tillegg.

Varslingen skal angi riktig tidspunkt for behandling i forhold til skadeterskler. Hvis antall egg registrert overstiger skadeterskelen anbefales det behandling mot kålflue, dersom plantene er ubeskyttet. Husk behandlingsfrist! Hvis frø (blomkål eller brokkoli) er beiset mot kålfluer, er det ikke nødvendig med behandling tidlig i sesongen.

Varslingssesong – oppstart og avslutning av varsel

Starttidspunkt: Registrering av kålflueegg og kålfluevarslingen starter i april/mai avhengig av temperaturforholdene og tidspunkt for planting/såing av kålvekstene i det enkelte distrikt.

Sluttidspunkt: Registreringene pågår fram til vekstsesongens slutt.

Utprøving og validering av modellen

Nasjonalt

Skadetersklene som er basis for modellen benyttes i praksis i norsk kåldyrking. Det er ikke foretatt en egen validering av modellen.

Internasjonalt

Skadetersklene som er basis for modellen er basert på forsøk gjennomført i Danmark og i Norge. Det er usikkert hvorvidt skadetersklene benyttes i Danmark i dag.

Referanser

Bligaard, J. (1999). Damage Thresholds for Cabbage Root Fly [Delia radicum (L.)] in Cauliflower. Assessed from Pot Experiments. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science , 49(1), pp. 57-64. doi:10.1080/09064719950135713

Bligaard, J., Meadow, R. , Nielsen, O., & Percy-Smith, A. (1999). Evaluation of felt traps to estimate egg numbers of cabbage root fly, Delia radicum, and turnip root fly, Delia floralis in commercial crops. Entomologia Experimentalis et Applicata, 90, pp. 141–148. doi:10.1046/j.1570-7458.1999.00432.x

Kontaktpersoner: Annette F. Schjøll og Tor J. Johansen

Lenker til mer informasjon

Info om registrering av egglegging hos kålflue: http://www.vips-landbruk.no/media/attachments/information/RegEggKalflue2016.pdf

Plantevernleksikonet: http://leksikon.bioforsk.no/vieworganism.php?organismId=1_338&cropGroupId=-1&cropId=-1&pestGroupId=3&showMacroOrganisms=false

Merk at skadeterskelen kun gjelder for hodekål, blomkål og brokkoli. Skadeterskler er ikke utviklet for andre kålvekster. Angrepet vil være forskjellig fra felt til felt og derfor anbefales observasjoner i egen åker. Dersom frø av blomkål eller brokkoli er beiset mot kålfluer, er det ikke nødvendig med behandling tidlig i sesongen.


Forklaring til grafen


Den grafiske presentasjonen viser gjennomsnittlig antall egg per plante (basert på eggtelling på 10 planter) i form av vertikale stolper i grafen. Skadetersklen for nyplantet kål vises som en horisontal linje. Når den vertikale stolpen for eggregistrering krysser linjen for skadeterskelen endres varsel fra grønt til rødt. Bakgrunnsfargen er blå når det mangler gyldig observasjon.


Forklaring til tabellen


Når varselstatus er grønn er skadeterskelen ikke er nådd og varslet angir at det ikke er behov for å sette i verk bekjempelsestiltak.


Når varselstatus er rød betyr dette at skadeterskelen er overskredet og at det kan være behov for å sette i verk bekjempelsestiltak. Sjekk egen åker og vurder igangsetting av bekjempelsestiltak.


Når varselstatus er blå mangler det gyldig observasjon av kålflueegg. En observasjon er gyldig i 8 dager. Dersom det går mer enn 8 dager før ny observasjon blir lagt inn i systemet, vil modellen gi blått varsel.

TODO

Dette er teknisk informasjon for modellutviklere og programmerere

{
	"loginInfo":{
		"username":"example",
		"password":"example"
	},
	"modelId":"DELIARFOBS",
	"configParameters":{
		"timeZone":"Europe/Oslo",
		"startDateGrowth":"2012-03-25",
		"endDateCalculation":"2012-03-25",
		"pestObservations":[
			{				"timeOfObservation":"2016-04-20T00:00:00+02:00",				"observationData":{					"counting01":3,					"counting02":2,					"counting03":3,					"counting04":4,					"counting05":0,					"counting06":0,					"counting07":0,					"counting08":0,					"counting09":0,					"counting10":0				}			"},			{				"timeOfObservation":"2016-04-25T00:00:00+02:00",				"observationData":{					"counting01":30,					"counting02":18,					"counting03":13,					"counting04":14,					"counting05":25,					"counting06":20,					"counting07":9,					"counting08":15,					"counting09":21,					"counting10":21				}			"}		]
	}
}